Baanreglement

Printversie: Baanreglement

Baanreglement

 1. Het reserveren van speeltijd kan alleen door middel van het afhangen met uw geldig tennispasje.
 2. De te reserveren speeltijd bedraagt maximaal vijfenveertig minuten.
 3. Afhangen kan alleen indien u met tenminste twee personen op het tennispark aanwezig bent en blijft.
 4. Wanneer u speeltijd wilt reserveren, maakt u gebruik van het daarvoor bestemde afhangbord, dat bij de ingang van het paviljoen is aangebracht.
 5. Als uw speeltijd ingaat, schuift u uw tennispasje in de hoogste vrije rij en stelt de klok in op de aanvangstijd. Dit is de tijd die de bovenste (echte) klok op het afhangbord aangeeft. Bij enkelspel zijn er dus twee tennispasjes en bij dubbelspel vier.
 6. Indien alle banen zijn bezet, kunt u de volgende speeltijd reserveren door gebruik te maken van de volgende rij bij elke klok.
 7. Na het verstrijken van de speeltijd, verplaats de dan aan de beurt zijnde combinatie de tennispasjes van de combinatie van wie de speeltijd verstreken is (onderaan), schuift de eigen tennispasjes in de bovenste rij en die van de overige op dezelfde baan afgehangen combinaties daaropvolgend. De combinatie die gaat spelen stelt vervolgens de klok in op de aanvangstijd.
 8. U kunt niet twee speeltijden achter elkaar reserveren. Als na het verstrijken van de tijd geen andere wachtenden aanwezig zijn, kunt u opnieuw speeltijd reserveren.
 9. Indien alle banen bezet zijn en u heeft gereserveerd om te singelen, dient u op verzoek van andere wachtenden te dubbelen, zolang uw speeltijd nog niet is ingegaan.
 10. Op de maandagavond na 19.00 uur als er een mannenavond is gepland en op woensdagavond na 19.00 uur  als er een mixavond is gepland zijn maximaal drie banen, te weten baan 1, 2 en 3 beschikbaar voor de betreffende activiteit. Er dient naar een maximale bezetting (dubbels) van de baancapaciteit te worden gestreefd. Met de hiervoor genoemde mannen- en mixavond mogen ook junioren meedoen die tenminste 16 jaar oud zijn. 

  Baan 4 en/of 5 dient beschikbaar te zijn voor leden die niet aan de betreffende activiteit wensen deel te nemen. Onder leden wordt in dit geval verstaan zowel senior- als ook juniorleden, waarbij voor deze laatsten echter de eindtijd 21.00 uur geldt. Indien er bij aanvang van een nieuwe speeltijd geen gegadigden voor baan 4 en/of 5 aanwezig zijn, kan baan 4 en/of 5, bij voldoende deelnemers aan de betreffende activiteit, ook worden gebruikt. Indien er tijdens de speeltijd (maximaal 45 minuten) leden komen voor baan 4 en/of 5, kan de reeds aangevangen speeltijd worden uitgespeeld, waarna baan 4 en/of 5 weer vrij komt voor het vrij tennissen.Op maandagochtend mogen 3 banen gereserveerd worden voor de senioren- heren en op de woensdagochtenden voor senioren mix teams.

 1. De junioren mogen dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 18.30 uur en 21.00 uur alleen gebruik maken van baan 2, de jeugdbaan. Senioren mogen alleen van deze baan gebruik maken als de junioren geen speeltijd hebben gereserveerd. Als op andere banen niet door senioren is afgehangen mogen junioren ook van de andere banen gebruik maken. Na de reguliere speeltijd (45 minuten) kunnen junioren baan 2 claimen en senioren de andere banen. Artikel 8 blijft echter onverkort van toepassing. Na 21.00 uur mogen junioren geen gebruik meer maken van de banen.
 2. Het samenspelen van junioren en senioren op de in artikel 11 genoemde tijdstippen is alleen mogelijk op baan 4. Ook hiervoor geldt dat na 21.00 uur geen junioren meer gebruik van de baan mogen maken.
 3. Voor trainingen worden door het Bestuur banen beschikbaar gesteld. De tijden en de banen zullen worden gepubliceerd op het afhangbord. Indien er 1 trainingsbaan wordt gereserveerd voor de maandag en of woensdag betekent dit dat er 1 baan beschikbaar is om vrij te tennissen.
 4. De tennispasjes zijn strikt persoonlijk en kunnen nooit door anderen dan bestuursleden verwijderd c.q. ingenomen worden (met uitzondering uiteraard van het bepaalde in artikel 7).
 5. Banen kunnen tussentijds door het bestuur en/of de Stichting Beheer Tennisclub Boshoven worden gereserveerd voor competities, toernooien en andere activiteiten in het belang van de tennisclub. Dit wordt overigens ruimschoots van te voren (via de website van TC Boshoven) aangegeven. Ook dient u rekening te houden met noodzakelijk baanonderhoud.
 6. Voor personen met een dagpasje als ook voor jeugdleden van andere Weerter tennisverenigingen die op onze banen mogen spelen in het kader van de jeugduitwisseling gelden dezelfde regels voor zover van toepassing. Per lid van TC Boshoven (jeugd en/of senior) mag er slechts 1 introducé worden uitgenodigd. Er dient per baan dus een zelfde aantal TC Boshoven leden aanwezig te zijn als introducees.
 7. Mini baan!
  De minibaan is in eerste instantie bedoeld voor de jeugd die deelnemen aan bal/slagvaardigheid en miniveldtennis. De miniveldbaan mag ook door de allerjongsten worden gebruikt echter wel onder toezicht. Ouders (zelf geen lid) met kinderen (wel lid) kunnen / mogen op de miniveldbaan oefenen. Preventief is dan ook de toegangspoort voor de betreding van het miniveldbaan.

 

Onderstaand de regels voor bespelen tennisbanen tijdens de winter/winterperiode:

 • Bij droge vorst kan gewoon getennist worden dus ook met -10 graden.
 • Bij sneeuw het kunstgras niet bespelen en de sneeuw op natuurlijke wijze laten verdwijnen. Dus niet gaan vegen en schuiven!
 • Bij opdooi, dus na een vorstperiode, mag er niet getennist worden.
 • Bij ijzel mag er niet getennist worden.

Test of er nog sprake is van opdooi in de tennisbaan om te bepalen wanneer er weer getennist kan worden. Dit is relatief eenvoudig. Door de balstuit te testen kan worden bepaald of de tennisbanen weer veilig bespeelbaar zijn. Beperk het aantal voetstappen op de tennisbaan en test de balstuit in de uitloop en niet in het speelveld.
Onbespeelbaar: de bal stuit slecht en de klank van de balstuit klinkt dof.
Bespeelbaar: de bal stuit minimaal 80% omhoog en de klank van de balstuit klinkt helder.

Rondom de banen:
Rondom de tennisbanen en bij het paviljoen zijn afvalbakken geplaatst evenals rookzuilen.

We vragen iedereen met klem van deze voorzieningen gebruik te maken en indien nodig elkaar op het gebruik hiervan te wijzen. Zo houden wij ons park schoon en zal het zodoende ook een visitekaartje voor bezoekers zijn.
Op de naleving van dit reglement zal door het bestuur streng worden gelet en bij misbruik zullen maatregelen worden genomen.

Voor zover niet voornoemd in dit reglement beslist het bestuur of de door haar aangewezen personen inzake het implementeren van dit reglement.

Wij wensen jullie veel tennisplezier!

HET BESTUUR VAN TC BOSHOVEN
(laatste aanpassing september 2017)