Enquête Ledenbehoud

Beste leden van TC Boshoven,

TC Boshoven is een actieve en gezellige Tennisclub. Met veel enthousiasme wil het bestuur je om jouw mening vragen omtrent een aantal onderwerpen.

  1. Ledenbehoud, hoe zorgen we ervoor dat leden voor onze club blijven kiezen;
  2. Vrijwilligers, hoe werven en behouden wij voldoende vrijwilligers om gezamenlijk onze club draaiend te houden;
  3. Hoe trekken wij voldoende jonge leden aan zodat het ledenbestand voldoende diversiteit behoudt en een stabiele club blijft in de toekomst;
  4. Welke mogelijke activiteiten kunnen daar volgens u toe bijdragen, wat zouden we kunnen veranderen en wat vindt u juist goed.

 

Ledenbehoud:

Ieder jaar zien wij gelukkig dat personen ervoor kiezen om lid te worden van onze tennisclub, TCB. Daarnaast zien wij ook dat ieder jaar een aantal leden ervoor kiezen om het lidmaatschap op te zeggen bij TCB. Soms weten wij de reden van de opzegging maar vaak weten wij de reden niet.
Dat is jammer want misschien had deze opzegging voorkomen kunnen worden, hoewel je natuurlijk nooit iedereen blijvend aan de club kunt binden.

Om als bestuur het ledenbehoud actiever te kunnen beïnvloeden willen wij graag weten wat leeft/niet leeft onder onze leden, wat zijn de persoonlijke doelen en behoeftes van ieder lid? Dit om zoveel mogelijk in te spelen op die behoeften en doelen en een grotere binding te bevorderen tussen de leden van onze club. Graag willen wij ieder (senior) lid actief betrekken bij het in kaart brengen van alle ins en outs en ideeën. We hopen hiermee ledenverloop te verminderen.

Vrijwilligers:
Onze tennisvereniging, TC Boshoven, kent al jaren een grote groep enthousiaste vrijwilligers. De laatste jaren hebben er echter wat wisselingen voorgedaan en ook zijn mensen om diverse redenen gestopt. Op dit moment komen we vrijwilligers tekort om al het werk voor de vereniging te kunnen verzetten. Het vrijwilligersbestand is ook aan het vergrijzen waardoor er in aanwas nodig is ook vanuit de jongere leden. Alle ideeën om dit op te lossen zijn het bespreken waard.

Het bestuur heeft ervoor gekozen om dit keer de enquête niet online aan te bieden maar in een papieren versie uit te delen.

Beste medeleden, we vertrouwen op 5 minuten tijd om deze enquête in te vullen; jullie mening is van zeer grote waarde voor een goede toekomst van onze actieve en gezellige club!

De ingevulde enquêteformulieren graag binnen 2 weken inleveren op de ervoor aangewezen plaats. Via deze LINK kun je alvast de enquête inzien.

Deze plaatsen zijn: de brievenbus buiten rechts naast de toegangspoort, de houten ideeënbus in het paviljoen of geef de formulieren persoonlijk aan: Carla, John, Hans, Tjeu, Burghard of digitaal d.m.v. een scan of foto van de ingevulde enquête mailen naar ledenadministratie@tcboshoven.nl mag natuurlijk ook. De club rekent op ieders medewerking, alvast bedankt!

Een sportieve groet van het bestuur TCB